De ontvangen gelden, worden aangewend om de doelstellingen van de stichting te realiseren. Het bestuur is een onbezoldigde bestuur. Stichting Dutch Dream Fund voldoet aan de ‘algemeen belang criterium’, het ‘beschikkingsmacht criterium’ en het ‘bestedingscriterium’ om bestempeld te worden als een stichting met een ANBI status.

Het algemeen belang van de stichting zit in het feit dat de stichting zich richt op een breed ondernemend mindset binnen heel Nederland.

Het beschikkingsmacht criterium is ondervangen door het feit dat een bestuurder niet over het vermogen van de stichting kan beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Het vermogen dient alleen ten goede te komen van projecten/onderzoeken die in de doelstelling vallen van de stichting en de stichting is onafhankelijk ten opzichte van ieder donateur danwel begunstigde. Een natuurlijk persoon, danwel bestuurder, heeft geen meerderheid in de zeggenschap over het vermogen van de stichting.

Het bestedingscriterium, namelijk dat een ANBI stichting niet meer vermogen zal aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de doelstelling van de stichting gaan we ook aan voldoen. Het vermogen zal jaarlijks uitgekeerd worden aan de ingediende projecten dan wel onderzoeksvoorstellen.

Het laatste criterium van de ANBI, namelijk dat de bestuursleden geen andere beloning mogen ontvangen dan een vergoeding voor gemaakt onkosten, houd de stichting zich ook aan. Het bestuur is een onbezoldigd bestuur.

Klik hier om de begroting 2017 te bekijken

Klik hier om de begroting 2018 te bekijken

Klik hier om de begroting 2019 te bekijken

Klik hier om de begroting 2020 te bekijken